Vladavina prava

Transformacija Srbije kao post-konfliktne i post-autoritarne države u modernu i razvijenu evropsku demokratiju moguća je jedino putem usvajanja temeljnih vrednosti na kojima počiva Evropska unija. U procesu usklađivanja sa EU standardima, najvažniji zadatak su suštinske reforme u oblastima ‘’Pravosuđe’’, ‘’Osnovna prava’’, ‘’Pravda’’, ‘’Sloboda’’ i ‘’Bezbednost’’ (poglavlja 23 i 24, prema revidiranoj pristupnoj metodologiji grupisana u prvi, ‘’fundamentalni’’ klaster).

Ispunjavanjem propisanih kriterijuma, odnosno harmonizacijom sa pravnim tekovinama EU, uspostaviće se vladavina prava kao sistem upravljanja u kojem sva lica, institucije i entiteti, javni i privatni, uključujući i samu državu, njene organe i predstavnike, imaju odgovornost po, u demokratskoj proceduri usvojenim i prema svima jednako primenjivim, zakonima, usaglašenim, usvojenim i implementiranim u skladu sa opšteprihvaćenim međunarodnim normama i najvišim standardima demokratije i ljudskih prava.

GLAS

Za:

poštovanje principa suprematije prava,
pravnu sigurnost,
striktnu podelu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku,
jednakost pred zakonom,
odgovornost prema zakonu,
pravičnost u primeni zakona,
participaciju u odlučivanju,
prevenciju samovolje,
pravnu i procesnu transparentnost.